สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา

Development Administration

ติดต่อเรา

สาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน
  • ที่ตั้ง
    อาคารบัณฑิตวิทยาลัย (อาคาร 5) ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
    เลขที่ 680 หมู่ 11 ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  47000

  ©Copyright : Graduate School Sakon Nakhon Rajabhat University
680 ม.11 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000