สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา

Development Administration

ชื่อหลักสูตร

 

ชื่อเต็มภาษาไทย : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการพัฒนา) 
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy (Development Administration)
ชื่อย่อภาษาไทย : ปร.ด. (การบริหารการพัฒนา)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : Ph.D. (Development Administration)

 


วันที่ : 2 มี.ค. 2555
ที่มา :
อ่าน : 1969

  ©Copyright : Graduate School Sakon Nakhon Rajabhat University
680 ม.11 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000