สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา

Development Administration

ปรัชญา

หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา เป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาประเทศให้ยั่งยืน โดยเน้นดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณลักษณะเป็นนักวิจัย นักบริหารพัฒนาขั้นสูงที่มีความรู้ ความสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยหลักวิชาที่บูรณาการศาสตร์ในด้านการบริหารการพัฒนา บนพื้นฐานของคุณธรรม สามารถแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์และมุ่งมั่นในการให้บริการสาธารณะ


วันที่ : 2 มี.ค. 2555
ที่มา :
อ่าน : 1529

  ©Copyright : Graduate School Sakon Nakhon Rajabhat University
680 ม.11 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000