สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา

Development Administration

วัตถุประสงค์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
          1. เพื่อพัฒนาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังนี้
              1.1 มีความรู้ความสามารถในการวิจัย ด้านการบริหารการพัฒนา เพื่อสร้างองค์ความรู้สำหรับการพัฒนาประเทศได้อย่างเหมาะสม
              1.2 เป็นผู้นำ และนักบริหารเพื่อการบริหารการพัฒนา มีภาวะผู้นำ คุณธรรม จริยธรรม และมีวิสัยทัศน์ สามารถนำองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ต่อการพัฒนาประเทศ สามารถแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
              1.3 มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ด้านการบริหารการพัฒนา และมุ่งมั่นในการให้บริการสาธารณะ เพื่อพัฒนาองค์กร ชุมชนท้องถิ่น จนถึงระดับประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
          2. เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ผู้ที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ และทักษะด้านการบริหารการพัฒนา
          3. เพื่อพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องด้านบริหารการพัฒนา หรือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นนักบริหารการพัฒนาที่มีความรู้คู่คุณธรรม


วันที่ : 2 มี.ค. 2555
ที่มา :
อ่าน : 1860

  ©Copyright : Graduate School Sakon Nakhon Rajabhat University
680 ม.11 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000