สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา

Development Administration

ระบบการศึกษา

          1.1 ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร
                 ใช้ระยะเวลาศึกษาอย่างน้อย 3 ภาคการศึกษา ในระบบทวิภาค แต่ไม่เกิน 6 ปีการศึกษา
          1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
                 ไม่มีการจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อน
          1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
                 ไม่มี


วันที่ : 2 มี.ค. 2555
ที่มา :
อ่าน : 1715

  ©Copyright : Graduate School Sakon Nakhon Rajabhat University
680 ม.11 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000