สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา

Development Administration

โครงสร้างหลักสูตร

 
โครงสร้างหลักสูตร ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
 
  1. หมวดวิชาเสริม เรียนเพิ่มเติมโดยไม่นับหน่วยกิต
 
  2. หมวดวิชาหลัก 12 หน่วยกิต
 
  3. หมวดวิชาเลือก 6 หน่วยกิต
 
  4. ดุษฎีนิพนธ์ 36 หน่วยกิต
 
  รวมไม่น้อยกว่า 54 หน่วยกิต
 
 
           รายวิชาในหลักสูตร
           1) รายวิชาตามโครงสร้างของหลักสูตร
                หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา
 
1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)
 
(1) 7251710 หลักการบริหารการพัฒนา -
 
(2) 72507102 คอมพิวเตอร์เพื่อเทคโนโลยีและสารสนเทศ -
 
 
2. หมวดวิชาหลัก (Core Course) 12 หน่วยกิต
 
(1) 72517203 ปรัชญาการวิจัยทางการบริหารการพัฒนา 3 หน่วยกิต
 
(2) 72517204 วิธีการวิจัยขั้นสูงทางการบริหารการพัฒนา 1 3 หน่วยกิต
 
(3) 72517205 วิธีการวิจัยขั้นสูงทางการบริหารการพัฒนา 2 3 หน่วยกิต
 
(4) 72517206 สัมมนาการวิจัยการบริหารการพัฒนา 3 หน่วยกิต
 
 
3. หมวดวิชาเลือก (Elective Course in Development Field) ให้เลือก 6 หน่วยกิต
 
(1) 72518307 แนวคิด และทฤษฎีการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3 หน่วยกิต
 
(2) 72518308 ยุทธศาสตร์การจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงยุทธศาสตร์ 3 หน่วยกิต
 
(3) 72518309 ภาวะผู้นำกับการบริหารการพัฒนา 3 หน่วยกิต
 
(4) 72518310 สัมมนาการบริหารจัดการสมัยใหม่เพื่อการพัฒนา 3 หน่วยกิต
 
(5) 72518311 การบริหารการพัฒนาท้องถิ่น 3 หน่วยกิต
 
(6) 72518312 นโยบายสาธารณะและนโยบายสังคม 3 หน่วยกิต
 
(7) 72518313 แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3 หน่วยกิต
 
(8) 72518314 การจัดการและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3 หน่วยกิต
 
(9) 72518315 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3 หน่วยกิต
 
 
4. ดุษฎีนิพนธ์ (Dissertation) 3 6 หน่วยกิต
 
(1) 72518516 ดุษฎีนิพนธ์ 36 หน่วยกิต
 
 
           แผนการศึกษา
 
 
ปี/ภาคการศึกษา รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
 
1/1 72517101 หลักการบริหารการพัฒนา -
  72507102 คอมพิวเตอร์เพื่อเทคโนโลยีและสารสนเทศ -
 
    รวมทั้งสิ้น -
 
1/2 72517203 ปรัชญาการวิจัยทางการบริหารการพัฒนา 3
  72517204 วิธีการวิจัยขั้นสูงทางการบริหารการพัฒนา 1 3
 
    รวมทั้งสิ้น 6
 
1/3 72517205 วิธีการวิจัยขั้นสูงทางการบริหารการพัฒนา 2 3
  ... วิชาเลือก ................................. 3
 
    รวมทั้งสิ้น 6
 
2/1 72518206 สัมมนาการวิจัยการบริหารการพัฒนา 3
  ... วิชาเลือก ................................. 3
 
    รวมทั้งสิ้น 6
 
2/2 72518516 ดุษฎีนิพนธ์ 1 6
 
    รวมทั้งสิ้น 6
 
2/3 72518516 ดุษฎีนิพนธ์ 2 6
 
    รวมทั้งสิ้น 6
 
3/1 72518516 ดุษฎีนิพนธ์ 3 12
 
    รวมทั้งสิ้น 12
 
3/2 72518516 ดุษฎีนิพนธ์ 4 12
 
    รวมทั้งสิ้น 12
 


วันที่ : 2 มี.ค. 2555
ที่มา :
อ่าน : 2200

  ©Copyright : Graduate School Sakon Nakhon Rajabhat University
680 ม.11 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000