สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา

Development Administration

อาจารย์ประจำหลักสูตร

 

   
  ผศ.ดร.ชนินทร์ สะสีนนท์
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
 

ดร.โสภัชย์ วรวิวัฒน์
กรรมการ
ดร.มารศรี เจษฎาปฎิพัทธ์
กรรมการ
ดร.ปูริดา กล้าประเสริฐ
กรรมการ
   
  ผศ.ดร.จิตติ กิตติเลิศไพศาล
กรรมการและเลขานุการ
 

 

 


วันที่ : 27 มี.ค. 2555
ที่มา : ปรด.55
อ่าน : 3014

  ©Copyright : Graduate School Sakon Nakhon Rajabhat University
680 ม.11 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000