สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา

Development Administration

บุคลากรสายสนับสนุน

 

นายธีรเดช จันทามี
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
นายชิษณุทัศน์ พิชยประภาพัฒน์
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

 

 


วันที่ : 21 มี.ค. 2555
ที่มา :
อ่าน : 1761

  ©Copyright : Graduate School Sakon Nakhon Rajabhat University
680 ม.11 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000